Regulamin-KONKURS

Regulamin Konkursu “Zostań modelką Lillow” 

§ 1. Informacje ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest: Izabela Sowa Lillow z siedzibą w Łodzi (94-279) przy ul. Dożynkowej 8, posiadająca NIP:7282486507 (dalej „Organizator”)

 2. Udział w Konkursie wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu.

 3. Konkurs będzie przeprowadzony na oficjalnym profilu Lillow.pl na portalu społecznościowym Instagram i Facebook za pośrednictwem Postów.

 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540 z późn. zm.).

 5. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym Regulaminem, zwanym dalej „Regulaminem”.

§ 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne (dalej: „Uczestnik” lub „Uczestnicy”) spełniające następujące warunki:

 • posiadają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsce stałego pobytu lub zamieszkania;

 • posiadają publiczne konto na portalu Instagram i Facebook;

 • uczestnikami mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które w dniu wzięcia udziału ukończyły 18 rok życia;

 • spełniają pozostałe warunki określone w Regulaminie;

 • wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla celów związanych z udziałem w Konkursie;

 1. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, w tym zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych, Organizatora oraz innych ewentualnych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu.

 2. Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem.

 

§ 3. Zasady udziału w Konkursie

 1. Konkurs rozpoczyna się dnia 21.02.2021 r. od godziny publikacji Posta i kończy się dnia 1.03.2021  r. o godz. 23:59 czasu polskiego.

 • Aby  wziąć udział w Konkursie, Uczestnik musi napisać w komentarzu pod Postem konkursowym, że wyraża chęć udziału w sesji zdjęciowej oraz wysłać w wiadomości prywatnej do Organizatora w mediach społecznościowych swoje 3 aktualne zdjęcia.

§ 4. Nagroda w Konkursie

1. O przyznaniu Nagrody zadecyduje Juror wyznaczony przez Organizatora.

2. Nagrody zostaną przyznane w sumie 3 (trzem) Uczestnikom (dalej: Zwycięzcy) 

 • 2 Zwycięzców zostanie wyłonionych na portalu społecznościowym Facebook

 • 1 Zwyciezca zostanie wyłonionych na portalu społecznościowym Instagram

3. Wyłaniając Zwycięzców Juror będzie brał pod uwagę następujące kryteria:

 • spełnienie wymogów opisanych w § 3 ust. 2 Regulaminu,

 • estetykę przesłanych zdjęć.

4. Nagrodami w Konkursie są:

 • profesjonalna sesja zdjęciowa, wykonana w Neli Studio przez Annę Nelitę w Łodzi w dniu 12.03, 

 • profesjonalny makijaż wykonany przez Make Up Artist w dniu sesji zdjęciowej,

 • ubrania marki Lillow, które Zwycięzcy wybiorą do zdjęć na sesji. 

5. Nagrody zostaną rozdysponowane pomiędzy 3 Uczestników najlepiej ocenionych przez Jurora.

 1. Uczestnik nie może żądać zamiany nagrody na  ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę rekompensaty, nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią.

 2. Uczestnik może zrzec się prawa do Nagrody.

 3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 2.03.2021 r. do godziny 17:30 w relacji (na Instagramie oraz na Facebooku) na oficjalnym profilu Organizatora. Zwycięzca zostanie „otagowany” (oznaczony) w treści relacji.

 4. Jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną Nagrodę.

 5. Warunkiem otrzymania Nagrody przez Zwycięzcę Konkursu jest informacja z potwierdzeniem i przesłaniem numeru kontaktowego oraz adresu mailowego do dnia 5 marca 2021 r.  w prywatnej wiadomości wysłanej do Organizatora za pośrednictwem portalu Instagram (Zwycięzca z Instagrama) i Facebook (Zwycięzcy z Facebooka)

 1. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, naruszających niniejszy Regulamin, a także Uczestników, którzy prowadzą działania sprzeczne z prawem lub z dobrymi obyczajami, a w szczególności gdy w relacji, o której mowa w § 3 ust. 2 powyżej zamieszczają̨ komentarze (opisy) zawierające treści powszechnie uznawane za obraźliwe, naruszające bądź́ sugerujące naruszenie prawa, moralności lub dobrych obyczajów, godności lub praw osób trzecich, w tym w szczególności zawierające elementy związane z przemocą̨, dyskryminacją, nagością̨, narkotykami, alkoholem lub tytoniem, godzące w odczucia religijne, jak również̇ fotografie o charakterze komercyjnym (reklama), a ponadto fotografie, które w inny sposób naruszają̨ obowiązujące przepisy prawa lub niniejszy Regulamin.

§ 5. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

 2. Dane zbierane będą od Zwycięzców w celu przyznania im Nagrody. Zwycięzcy przekazując swoje dane Organizatorowi w trybie przewidzianym w §4 ust. 10 Regulaminu automatycznie wyrażają zgodę na przetwarzanie  swoich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U.2016.922  t.j. z dnia 2016.06.28) przez Organizatora oraz podmioty współpracujące z Organizatorem, w celu przyznania Nagrody. Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Każdy z uczestników ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania  i usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne.

 3. Organizator oświadcza, że zbierane i przetwarzane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, tj. w celach związanych wydaniem nagród w Konkursie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 t.j. z dnia 2016.06.28).

 4. Użytkownicy mają możliwość modyfikacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych Organizatora. Takie zgłoszenie musi być przesłane drogą pocztową  listem poleconym na adres Organizatora z przypisem „Usunięcie danych osobowych”. Organizator zobowiązuje się stosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych      odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczy dane przed ich udostępnieniem osobom      nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

§ 6. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Konkursu na stronie www.lillow.pl w zakładce Informacje.

 1. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.

 2. Organizator może w każdym czasie zmienić Regulamin udziału w Konkursie, o czym poinformuje  Uczestników na swoim oficjalnym profilu na portalu Instagram.

 3. Organizator ma prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyny.

 4. Organizator zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Regulaminie, zmiany te nie będą naruszać  praw już nabytych przez Uczestników, oraz nie będą pogarszać warunków Konkursu.

 5. Regulamin w wersji zmienionej obowiązuje od momentu opublikowania.

 6. Poprzez zgłoszenie do Konkursu Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem, rozumie jego postanowienia i akceptuje wszystkie zasady rozdania  zawarte w Regulaminie.

 7. Lillow nie ponosi kosztów transportu na sesję zdjęciową. Zwycięzca zobowiązany jest dotrzeć na sesję we własnym zakresie. 
 8. W przypadku zaistnienia obowiązku, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy      o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca      1991 roku (tj. Dz.U.2016.2032 z dnia 2016.12.15), Organizator przed      wydaniem Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego      Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl